Podstawa prawna:

 • Art. 92-95 ustawy z dnia 28.11.2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 463 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20, tel. 44 719 5009

Sposób załatwienia sprawy:

 • Sporządzenie protokołu zgłoszenia zgonu, aktu zgonu i wydanie 1 egz. odpisu skróconego tego aktu

Wymagane dokumenty:

 1. karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 2. dowód osobisty osoby zmarłej,
 3. dowód osobisty współmałżonka (do wglądu),
 4. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu),
 5. paszport (dotyczy cudzoziemca),
 6. jeśli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych – zezwolenie prokuratora (dokument zostaje w urzędzie).

Opłaty:

 • nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

 • w dniu stawienia się.

Inne informacje:

 • Zgon osoby należy zgłosić w terminie 3 dni; w przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną zgłoszenie winno nastąpić w ciągu 24 godzin.

W tutejszym USC sporządzane są akta zgonu osób zmarłych na terenie gminy Rokiciny.