Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 28 listopada 2014 Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 463 ze zm.)
 • Rozdział I (Pochodzenie dziecka) Ustawy z dn. 25.02. 1964. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2020r. poz. 1359).

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20, tel. 44 719 5009

Sposób załatwienia sprawy:

 • Sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia, aktu urodzenia i wydanie 1 egz. odpisu skróconego tego aktu

Wymagane dokumenty:

 • Karta urodzenia  dziecka wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia,
 • Dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)

Opłaty:

 • sporządzenie aktu stanu cywilnego nie podlega opłacie.

Czas załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie.

Inne informacje:

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

 • ojciec dziecka albo matka jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie
 • lekarz albo położna.

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od daty urodzenia.

W tutejszym USC sporządzane są akty urodzenia dziecka, które urodziło na terenie gminy Rokiciny.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego  za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Rokiciny.