WYMAGANE DOKUMENTY
1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

ODBIORCA USŁUGI

 • Osoby rozwiedzione, które chcą powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Nie jest możliwe

OPŁATY

 • 11,00 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia
 • Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokicinach
 • Nr 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9,
  97-221 Rokiciny w pok. Nr 20

W godzinach pracy Urzędu:

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8:00-16:00,
 • Wtorek 8:00 -17:00, piątek 8:00-15:00

OSOBY DO KONTAKTU

 • Stanowisko: kierownik urzędu stanu cywilnego
  telefon: 44 719 5009

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Niezwłocznie sporządzany jest protokół przyjęcia oświadczenia od rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC w Poświętnem przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika, który wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

UWAGI
1. Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie takie można złożyć
w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP.
2. Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.
3. Jeżeli oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa przyjął kierownik USC, w którym sporządzono akt małżeństwa, do aktu małżeństwa dołączana jest niezwłocznie wzmianka dodatkowa o nazwisku rozwiedzionego małżonka. W pozostałych przypadkach kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

 

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek 31 marca 2021 17:03 32 KB 276