Podstawa prawna:

  • Art. 73 ustawy z dn. 25.02.1964 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2020 poz. 1359).
  • Art. 63 ustawy z dn. 28.11.2014 Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 463    z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

  • Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20, tel. 44 719 5009.

Sposób załatwienia sprawy: 

  • Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczeń od rodziców dziecka i rejestracja oświadczeń w rejestrze uznań.

Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu).

Opłaty:

  • Nie pobiera się.
  • Na wniosek rodziców wydanie pisemnego zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa.

Czas załatwienia sprawy:

  • W dniu stawienia się stron.

Inne informacje:

  • Oświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.
  • Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć przed Kierownikiem USC, tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.