Podstawa prawna:

  • Art. 19 Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992r.zpóźn.zm.),
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

  • Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20, tel. 44 719 5009

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie (pisemne lub osobiste) jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego przez osoby zainteresowane (małżonków, rodzinę, bliskich). Dokumenty należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rokicinach lub przesłać pocztą na adres USC w Rokicinach.

Opłaty:

  • Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

  • pół roku