Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z późn. zm.)  art. 6 ust. 9, 10 i 11
 • Ordynacja podatkowa z dnia  29.08.1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) art.21.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9, referat finansowy, pok. nr 2, tel. 44 7195-953

Wymagane dokumenty:

 • deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2 , (do pobrania w UG Rokiciny w  referacie finansowym pok. nr 2,  lub na stronie internetowej BIP Gminy Rokiciny)
 • kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu,
 • kserokopia postanowienie sądowego z oryginałem do wglądu.
 • kserokopia dokumentu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z oryginałem do wglądu.

Termin złożenia deklaracji:

 • osoby prawne, są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku odpowiednio skorygować deklaracje, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
 • jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 • obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomościach, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Sposób załatwienia sprawy:

 • złożenie deklaracji DN-1 z załącznikami: ZDN-1, ZDN-2,

Inne informacje:

 • wysokość stawek podatku od nieruchomości uchwala Rada Gminy Rokiciny, dostępne są w Urzędzie Gminy w Rokicinach pok. nr 16, na stronie internetowej BIP Gminy Rokiciny lub na stronie internetowej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego,
 • obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać – bez wezwania – na rachunek Gminy Rokiciny: 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002 Powiatowy Bank Spółdzielczy. Tomaszów Mazowiecki. Filia Rokiciny,  w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.