Podstawa prawna:

 • Uchwała Rady Gminy Rokiciny nr II/18/18 z dn. 22.11.2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)
 • Ordynacja podatkowa z dnia  29.08.1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436)

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, referat finansowy, pok. nr 2

Sposób załatwienia sprawy:

 • Złożenie deklaracji

Wymagane dokumenty:

 1. umowa kupna sprzedaży pojazdu,
 2. wykaz środków transportowych podlegających opodatkowaniu od jednostek prawnych,
 3. deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 4. załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A.

Opłaty:

 • nie pobiera się

Termin złożenia deklaracji:

 • podmioty są zobowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • podmioty są też zobowiązane odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Inne informacje:

Terminy płatności podatku przypadają na:

 • I rata 15 lutego roku podatkowego
 • II rata 15 września roku podatkowego

Podatek należy uiszczać bez wezwania na rachunek gminy.

Uwagi: