Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12.01.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) art. 6 ust.6 i 10

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 – referat finansowy, pok. nr 2, tel. 44 7195-953

Wymagane dokumenty:

 • informacje podatkowe IN-1 wraz załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, wypełnione na druku pobranym w Urzędzie Gminy w Rokicinach – w referacie finansowym pok. nr 2 lub na stronie internetowej BIP Gminy Rokiciny,
 • kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu,
 • kserokopia postanowienie sądowego z oryginałem do wglądu.
 • kserokopia dokumentu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z oryginałem do wglądu.

 Termin złożenia informacji:

 • osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenie mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku,
 • obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Sposób załatwienia sprawy:

 • podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, organ podatkowy ustala w drodze decyzji,
 • decyzja doręczana jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub sołtysa,
 • nie będą wydawane i doręczane podatnikom (osobom fizycznym) decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych, jeśli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych, na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Czas załatwienia sprawy:

 • załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Inne informacje:

 • wysokość stawek podatku od nieruchomości uchwala Rada Gminy Rokiciny, dostępne są w Urzędzie Gminy w Rokicinach pok. nr 16, na stronie internetowej BIP Gminy Rokiciny lub na stronie internetowej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego,
 • podatek od nieruchomości należy wpłacać na rachunek Gminy Rokiciny: 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002 Powiatowy Bank Spółdzielczy. Tomaszów Mazowiecki. Filia Rokiciny,  płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Rokiciny. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.