Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 888, z późn. zm.)  art. 6 ust. 5, 6 i 7
 • Ordynacja podatkowa z dnia  29.08.1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) art.21.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 – referat finansowy, pok. nr 2, tel. 44 7195-953

Wymagane dokumenty:

 • deklaracja na podatek leśny DL-1 wraz z załącznikami ZDL-1, ZDL-2 , (do pobrania w UG Rokiciny w  referacie finansowym pok. nr 2,  lub na stronie internetowej BIP Gminy Rokiciny)
 • kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu,
 • kserokopia postanowienie sądowego z oryginałem do wglądu.

Termin złożenia deklaracji:

 • osoby prawne, są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu należy odpowiednio skorygować deklaracje, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
 • jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 • obowiązek składania deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Sposób załatwienia sprawy:

 • złożenie deklaracji DL-1 z załącznikami: ZDL-1, ZDL-2,

Inne informacje:

 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza corocznie komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na dany rok podatkowy, które dostępne są na stronie internetowej GUS  lub na stronie internetowej Monitor Polski,
 • obliczony w deklaracji podatek leśny  należy wpłacać – bez wezwania – na rachunek Gminy Rokiciny: 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002 Powiatowy Bank Spółdzielczy. Tomaszów Mazowiecki. Filia Rokiciny, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca,
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.