Podstawa prawna:

 • Ordynacja podatkowa z dnia  29.08.1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)  art. 306a

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy – Rokiciny ul. Tomaszowska 9 (pok. nr 2)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gruntów rolnych podatnika (musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, cel wydania zaświadczenia),
 • Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Rokiciny pok. nr 2.
 • Opłaty: 17,00 zł (opłata na bankowym blankiecie wpłaty lub potwierdzenie dokonania przelewu),
  numer konta bankowego Gminy Rokiciny, na który należy dokonać wpłaty: 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002 Powiatowy Bank Spółdzielczy. Tomaszów Mazowiecki. Filia Rokiciny
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Czas załatwienia sprawy:

 • Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 • Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

UWAGI:

 • Wniosek należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
 • Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
 • Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
 • Istnieje możliwość zwolnień z opłaty skarbowej. Uzależnione jest to od celu wydania zaświadczenia.
  Art. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej  Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.) reguluje wyłączenia z opłaty skarbowej.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach:

 • starania się o stypendium socjalne,
 • spraw emerytalno-rentowych,

Ewentualne zwolnienia są rozpatrywane w pok. 2

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Rokiciny. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia 30 czerwca 2021 12:23 2 MB 286