Podstawa prawna:

 • Ordynacja podatkowa z dnia  29.08.1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), art. 306e

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9. Referat finansowy, pok. nr 2, tel.( 44) 719-59-53

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL, cel wydania zaświadczenia)

Opłaty:

 • opłata skarbowa wynosi 21,00 zł
 • wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rokiciny. Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku .
 • numer konta na które należy dokonać wpłaty: 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002

Czas załatwienia sprawy:

 • W dniu zgłoszenia się strony lub do 7 dni od złożenia wniosku

UWAGI:

 • Wniosek należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną (np. pełnomocnik).
 • Zaświadczenie można odebrać osobiście, poprzez pełnomocnika, otrzymać pocztą.
 • W sprawie odmowy wydania zaświadczenia wydaje się postanowienie, na które można wnieść zażalenie.

Tryb odwoławczy:

 • Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Rokiciny. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia 30 czerwca 2021 12:23 2 MB 286