Rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę;

(umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa).

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • które nie stanowią pomocy publicznej,
 • które stanowią pomoc de minimis – w zakresie  na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,
 • które stanowią pomoc publiczną.

Podstawa prawna:

 • Ordynacja podatkowa z dnia  29.08.1997 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) art. 67a, art. 67b
 • Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy – Rokiciny ul. Tomaszowska 9 (pok. nr 2)

Sposób załatwienia sprawy:

 • postanowienie, decyzja dostarczane za pośrednictwem poczty

Wymagane dokumenty:

 • podanie ( podatnik – osoba fizyczna: imię i nazwisko, adres, pesel / podatnik – osoba prawna: nazwa firmy, adres, NIP),
 • zaświadczenie o wysokości dochodów podatnika i współmałżonka oraz inne dokumenty uzasadniające wniosek o zastosowanie ulgi,
 • potwierdzenie aktualnej sytuacji finansowej, materialnej, majątkowej, rodzinnej podatnika uzasadniające wniosek o zastosowanie ulgi,
 • zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek bieżący (jeżeli jest kilka rachunków to ze wszystkich) o stanie środków, wyciągi bankowe, dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową podatnika (np. w przypadku działalności gospodarczej: sprawozdania, bilans, księgi podatkowe, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zaległościach, dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży usług),
 • oraz inne dokumenty potwierdzające argumentację zawartą w podaniu,
 • zgodnie z art.  Art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020  poz.708):

1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

4. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.

Opłaty:

 • nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

 • załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Rokiciny. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.