Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 332 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 poz. 31);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U z 2019 r. poz. 400).

Miejsce załatwienia sprawy

 • Urząd Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny; pokój 20 – Referat Spraw Obywatelskich tel. 44 719 5009

Sposób załatwienia sprawy

1. W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym (właściciel dokumentu nie wie gdzie jest jego dowód osobisty) posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej swojego dowodu osobistego.
2. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia zawieszenia zamieszczonych w dowodzie osobistym dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny, kurator lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
3. Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dokonuje się:

 • osobiście w siedzibie dowolnego organu gminy,
 • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w formie dokumentu
 • elektronicznego przekazanego za pośrednictwem ePUAP do organu gminy, który wydał dowód osobisty.

4. Organ gminy wydaje osobie zgłaszającej zawieszenie certyfikatów wolne od opłaty zaświadczenie zawierające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.
5. Osobie zgłaszającej zawieszenie certyfikatów przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zaświadczenie wydawane jest automatycznie przez system.
6. Osobie zgłaszającej zawieszenie certyfikatów w formie elektronicznej zaświadczenie wydaje się na żądanie.
7. Certyfikaty zamieszczone w dowodzie osobistym podlegają zawieszeniu na okres 14 dni.
8. Certyfikaty oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu po upływie 14 dni jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów.
9. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych odzyskał przed upływem 14 dni kontrolę nad dowodem osobistym może zgłosić cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w swoim dowodzie osobistym.
10. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny, kurator lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
11. Zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów dokonuje się

 • osobiście w siedzibie dowolnego organu gminy,
 • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • w formie dokumentu elektronicznego przekazanego za pośrednictwem ePUAP do organu gminy, który wydał dowód osobisty.

12. Organ gminy wydaje osobie zgłaszającej cofnięcie zawieszenia certyfikatów wolne od opłaty zaświadczenie zawierające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.
13. Osobie zgłaszającej cofnięcie zawieszenia certyfikatów przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zaświadczenie wydawane jest automatycznie przez system.
14. Jeżeli cofnięcie zawieszenia certyfikatów następuje w formie elektronicznej zaświadczenie wydaje się na żądanie.

Informacje uzupełniające

 • Formularz zgłoszenia zawieszenia/cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
 • Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia/cofnięcie zawieszenia certyfikatów swojego dowodu jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl >>> https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/zglos-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-dowodu-osobistego1
 • lub na stronie: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zglos-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-dowodu-osobistego#scenariusz-przez-internet
 • Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia/cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu dziecka lub innej osoby jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl >>> https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/zglos-lub-cofnij-zawieszenie-dowodu-osobistego-dziecka-lub-innej-osoby
 • lub na stronie: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zglos-lub-cofnij-zawieszenie-dowodu-osobistego-dziecka-lub-innej-osoby#scenariusz-przez-internet
 • Zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zawieszenia/cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP
 • Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia/odwieszenia certyfikatów swojego dowodu osobistego
 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zawieszenia/cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP
 • Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia/odwieszenia certyfikatów dowodu dziecka lub innej osoby
 • Posiadany dokument tożsamości (np. paszport)
 • Inny dokument ze zdjęciem (np. prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja studencka lub uczniowska, karta Polaka, itp.)