Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 332 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 poz. 31);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U z 2019 r. poz. 400).

Miejsce załatwienia sprawy

 • Urząd Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny; pokój 20 – Referat Spraw Obywatelskich tel. 44 719 5009

Sposób załatwienia sprawy:

1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód został uszkodzony jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym dowolny organ gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoba przebywająca poza granicami kraju dowolną polską placówkę konsularną.
2. Zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym organie gminy.
3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia można dokonać w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przekazanego za pośrednictwem ePUAP do organu gminy, który wydał dowód osobisty.
4. W placówce konsularnej można zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
5. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator.
6. Organ gminy lub konsul wydaje osobie zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego wolne od opłaty, zaświadczenie ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
7. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

Informacje uzupełniające

 •  Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 •  Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl >>>
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/%20najnowsze-uslugi-centralne-2/zgloszenie-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego-2
 •  Posiadacz dowodu osobistego, który zgłosił utratę lub uszkodzenie dowodu drogą elektroniczną lub, który przebywa za granicami Rzeczypospolitej Polskiej i dokonał zgłoszenia utraty (w placówce konsularnej) za pomocą poczty lub telefaksu otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu na żądanie.
 •  W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu osobistego nie można się nim posługiwać.
 •  Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty ma obowiązek niezwłocznego przekazania tego dokumentu organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej (np. Poczta Polska – poprzez wrzucenie dowodu do skrzynki pocztowej) lub placówce konsularnej. Może również bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularną o utracie dowodu osobistego w celu jego unieważnienia.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP
 • Posiadany dokument tożsamości (np. paszport)
 • Inny dokument ze zdjęciem (np. prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja studencka lub uczniowska, karta Polaka, itp.)
 • Uszkodzony dowód w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego.

DOPIERO PO ZGŁOSZENIU UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO I JEGO UNIEWAŻNIENIU MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NOWY DOWÓD OSOBISTY!!!