Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1397 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2294 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2020r. r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

 •  Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska nr 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20,wejście „B”,  tel. (44) 719-50-09

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 2. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice kraju można dokonać:
  • W formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
  • Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.
  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
  • Formularz taki winien być uwierzytelniony przez zgłaszającego certyfikatem podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP,
  • przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 3. Osoba, która dokonała zgłoszenia otrzymuje, na jej wniosek, za opłatą zaświadczenie o zgłoszeniu powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” lub formularz sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej osobistego zgłoszenia
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę chcącą dokonać zgłoszenia
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa upoważniającego do pobrania zaświadczenia o zgłoszeniu powrotu z wyjazdu, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia o zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje uzupełniające

W przypadku, kiedy zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport. Pełnomocnictwo upoważniające do zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej. Natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik zostanie upoważniony również do pobrania zaświadczenia o zgłoszeniu powrotu z wyjazdu, wówczas złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłaty

 • Skarbowa za wydanie zaświadczenia 17zł
 • Skarbowa za pełnomocnictwo upoważniające do pobrania zaświadczenia 17zł

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

 • Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz./ Oddział Rokiciny
  Numer konta 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002