Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj.  Dz. U. z 2019r., poz. 1397 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm..),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2294 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz.930),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska nr 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20,wejście „B”,  tel. (44) 719-50-09

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”
 • Oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu)
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zgłoszenia
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli osoba zobowiązana do zgłoszenia zameldowania upoważniła inną osobę do dokonania tej czynności
 • W przypadku dokonywania zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego – wymagane załączniki winny mieć formę dokumentów elektronicznych albo ich odwzorowań cyfrowych

 

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Obywatel polski, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego.
 2. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać z jednoczesnym zgłoszeniem nowego miejsca pobytu stałego – jeden formularz.
 3. Zgłaszając pobyt stały na jednym formularzu można również dokonać zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego. W tym celu należy wypełnić punkt 3 formularza meldunkowego Zgłoszenie pobytu stałego.
 4. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały przedstawia do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Potwierdzenia pobytu w lokalu dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu Zgłoszenia pobytu stałego.

Zgłoszenia pobytu stałego, można dokonać:

 1. w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport oraz tytuł prawny do lokalu,
 2. w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy dla miejsca zameldowania, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
 • Formularz taki winien być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym certyfikatem podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP.
 • Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. W przypadku osoby nieposiadającej tytułu prawnego do lokalu należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny – oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające fakt pobytu w lokalu wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 1. przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Osoba, która dokonała zameldowania otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które nie podlega opłacie skarbowej i jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Opłaty:

 • nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

 • w dniu stawienia się strony

Inne informacje:

 • Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 • W przypadku, kiedy zgłoszenie zameldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu dowód osobisty lub paszport. Pełnomocnictwo upoważniające do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zameldowania na pobyt stały nowonarodzonych dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia.
 • W przypadku dokonywania zameldowania w formie dokumentu elektronicznego organ przechowuje załączniki – dokumenty niezbędne do zameldowania, albo ich odwzorowanie cyfrowe, do czasu zakończenia czynności meldunkowych.
 • W przypadku dołączenia do formularza elektronicznego, odwzorowania cyfrowego wymaganych dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania do wglądu oryginałów tych dokumentów.