Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj.  Dz. U. z 2019r., poz. 1397),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2294 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz.930),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska nr 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20,wejście „B”,  tel. (44) 719-50-09

Sposób załatwienia sprawy

 1. Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.
 2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 3. Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. Cudzoziemiec niewymieniony powyżej, (cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej                 i EFTA) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
  • W związku z obowiązkiem przedstawienia oryginału dokumentu potwierdzającego prawo legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej i EFTA oraz członków ich rodzin, zgłoszenie zameldowania drogą elektroniczną podlega rejestracji dopiero po okazaniu, na wezwanie, oryginałów tych dokumentów.
  • Osoba, która nie dokonała wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego, a zgłasza zameldowanie w nowym miejscu automatycznie zostanie wymeldowana z dotychczasowego miejsca pobytu stałego.
 5. Zgłaszając pobyt stały w nowym miejscu zamieszkania, na jednym formularzu, można jednocześnie dokonać zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały przedstawia do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Potwierdzenia pobytu w lokalu dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu.
 6. Obowiązku zgłoszenia pobytu stałego, można dokonać:
  • w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz tytuł prawny do lokalu,
  • w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy dla miejsca zameldowania, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
  • Formularz elektroniczny winien być uwierzytelniony przez zgłaszającego przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP,
  • Do formularza elektronicznego należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu (skan, zdjęcie). W przypadku osoby nieposiadającej tytułu prawnego do lokalu należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzający fakt pobyt w lokalu wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
  • przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Osoba, która dokonała zameldowania otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które nie podlega opłacie skarbowej i jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”
 • Oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
 • Dokument tożsamości:
 •  a) Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
  • ważny dokument podróży lub
  • inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo
 •  b) Członek rodziny cudzoziemca wymienionego w podpunkcie a), niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
  • ważny dokument podróży
  • oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  • albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak jest takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej
 •  c) Cudzoziemiec niewymieniony w podpunkcie a) i b) (cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej i EFTA) przedstawia: –
  • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
  • dokument „zgoda na pobyt tolerowany”
  • albo zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika oraz dokument potwierdzający prawo stałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP, jeżeli osoba zobowiązana do zgłoszenia zameldowania upoważniła inną osobę do dokonania tej czynności

Opłaty

 • Brak

Informacje uzupełniające

 • W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 • W przypadku, kiedy zgłoszenie zameldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem, okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport oraz dokument potwierdzający prawo stałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP. Pełnomocnictwo upoważniające do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.