Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1397 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj.  Dz. U. z 2019 r., poz.2294 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska nr 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20,wejście „B”,  tel. (44) 719-50-09

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”
 • Oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu)
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zgłoszenia
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli osoba zobowiązana do zgłoszenia zameldowania upoważniła inna osobę do dokonania tej czynności
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo upoważniające do pobrania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty

Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

 • W przypadku dokonywania zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego – wymagane załączniki winny mieć formę dokumentów elektronicznych albo ich odwzorowań cyfrowych.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.
 2. Obywatel polski zgłasza pobyt czasowy jeżeli jego przebywanie poza miejscem pobytu stałego przekracza okres 3 miesięcy.
 3. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Wymeldowania można dokonać z jednoczesnym zgłoszeniem nowego miejsca pobytu czasowego – jeden formularz.
 4. Zgłaszając pobyt czasowy, na jednym formularzu, można również dokonać zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego, w tym celu należy wypełnić punkt 3 formularza meldunkowego Zgłoszenie pobytu czasowego.

Osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy przedstawia do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.       Potwierdzenia pobytu w lokalu dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu Zgłoszenia pobytu czasowego

Zgłoszenia pobytu czasowego, można dokonać:

 1. w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport oraz tytuł prawny do lokalu,
 2. w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy dla miejsca zameldowania, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
 • Formularz taki winien być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym certyfikatem podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP.
 • Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. W przypadku osoby nieposiadającej tytułu prawnego do lokalu należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny – oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające fakt pobytu w lokalu wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności ich uzyskania odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów (skan lub zdjęcie).
 1. przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnictwo upoważniające jedynie do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej, natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik zostanie również upoważniony do pobrania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, wówczas złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 2. Osoba, która dokonała zameldowania otrzymuje, na jej wniosek, za opłatą, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Opłaty:

 • Skarbowa za wydanie zaświadczenia 17zł
 • Skarbowa za pełnomocnictwo upoważniające do pobrania zaświadczenia 17zł

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

 • Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz./ Oddział Rokiciny
  Numer konta 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002

Czas załatwienia sprawy:

 • w dniu stawienia się strony

Inne informacje:

 • Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zameldowania na pobyt czasowy nowonarodzonych dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieposiadających pobytu stałego) dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia.
 • W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
 • Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu
 • W przypadku dokonywania zameldowania w formie dokumentu elektronicznego organ przechowuje załączniki – dokumenty niezbędne do zameldowania, albo ich odwzorowanie cyfrowe, do czasu zakończenia czynności meldunkowych.
 • W przypadku dołączenia do formularza elektronicznego, odwzorowania cyfrowego wymaganych dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania do wglądu oryginałów tych dokumentów.