Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1397 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2294 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska nr 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20,wejście „B”,  tel. (44) 719-50-09

Sposób załatwienia sprawy:

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego obowiązany jest wymeldować się.

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego dokonuje się:

 1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu
 2.  Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
  • Formularz, może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.
 3. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ właściwy dla dotychczasowego miejsca pobytu pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
  • Formularz taki musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym certyfikatem podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP,
 4. obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Osoba, która dokonała wymeldowania otrzymuje, na jej wniosek, za opłatą zaświadczenie o wymeldowaniu

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub formularz sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej osobistego zgłoszenia
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę chcącą dokonać zgłoszenia
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa upoważniającego do pobrania zaświadczenia o wymeldowaniu, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu.

Opłaty:

 • 17zł za wydanie zaświadczenia
 • 17zł za pełnomocnictwo upoważniające do wydania zaświadczenia
 • Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

 • Bank Spółdzielczy w  Tomaszowie Maz./ Oddział Rokiciny
  Numer konta 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002

Czas załatwienia sprawy:

 • w dniu stawienia się strony

Inne informacje:

 • W przypadku, kiedy zgłoszenie wymeldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport.
 • Pełnomocnictwo upoważniające jedynie do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej.
 • Natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik zostanie upoważniony również do pobrania zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego, wówczas złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Wymeldowania można dokonać z jednoczesnym zgłoszeniem nowego miejsca pobytu stałego i czasowego – jeden formularz.

Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego