Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj.  Dz. U. z 2019r., poz. 1397 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2294),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska nr 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20,wejście „B”,  tel. (44) 719-50-09

Sposób załatwienia sprawy:

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu czasowego obowiązany jest wymeldować się.

Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego dokonuje się:

 1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu.
 2. Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

Formularz, może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.

 1. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ właściwy dla dotychczasowego miejsca pobytu pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Formularz taki musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym certyfikatem podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP,

 1. obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Osoba, która dokonała wymeldowania otrzymuje, na jej wniosek, za opłatą zaświadczenie o wymeldowaniu

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” lub formularz sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej osobistego zgłoszenia
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę chcącą dokonać zgłoszenia
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa upoważniającego do pobrania zaświadczenia o wymeldowaniu, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu.

Opłaty:

 • 17zł za wydanie zaświadczenia
 • 17zł za pełnomocnictwo upoważniające do wydania zaświadczenia
 • Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

 • Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz./ Oddział Rokiciny  
  Numer konta 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002

Czas załatwienia sprawy:

 • w dniu stawienia się strony

Inne informacje:

 • W przypadku, kiedy zgłoszenie wymeldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport.
 •  Pełnomocnictwo upoważniające jedynie do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej.
 •  Natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik zostanie upoważniony również do pobrania zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu czasowego, wówczas złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Wymeldowania można dokonać z jednoczesnym zgłoszeniem nowego miejsca pobytu stałego i czasowego – jeden formularz.

Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego