Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1397 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2294 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska nr 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20,wejście „B”,  tel. (44) 719-50-09

Sposób załatwienia sprawy

 1. Procedura polega na przyjęciu podania w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego osoby, która opuściła miejsce pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 2. Podanie o wymeldowanie może złożyć:
  • właściciel lokalu/budynku,
  • zarządca lokalu/budynku,
  • lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Rokiciny wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby z pobytu stałego lub czasowego.

Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP).
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP.

Organ administracji publicznej może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów mających wpływ na prowadzone postępowanie administracyjne (wyroki sądowe i inne).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wymeldowanie osoby – z uzasadnieniem! (istotne jest podanie daty opuszczenia miejsca stałego meldunku oraz podanie obecnego adresu pobytu osoby lub jej adresu do korespondencji)
 • Kopia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego – budynku (oryginał do wglądu)
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej
 • Inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy

Opłaty:

 • 10 zł za wydanie decyzji
 • 17 zł za pełnomocnictwo

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

 • Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz./ Oddział Rokiciny
Numer konta 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do 2 miesięcy.  Jednak ze względu na szczególny charakter spraw terminy postępowania są wydłużane: konieczność dokonywania oględzin, kontrole meldunkowe, zbieranie dodatkowych dokumentów i innych dowodów oraz przyjmowanie wyjaśnień świadków.

Inne informacje:

 • W przypadku, kiedy zgłoszenie wymeldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport.
 •  Pełnomocnictwo upoważniające jedynie do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej.
 •  Natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik zostanie upoważniony również do pobrania zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego, wówczas złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Wymeldowania można dokonać z jednoczesnym zgłoszeniem nowego miejsca pobytu stałego i czasowego – jeden formularz.