Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 332 ze  zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 poz. 31)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U z 2019 r. poz. 400).

Miejsce załatwienia sprawy

 • Urząd Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny; pokój 20 – Referat Spraw Obywatelskich tel. 44 719 5009

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składa jeden z rodziców.
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun prawny.
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa kurator.
 5. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
 6. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wniosek składa się w postaci papierowej w siedzibie organu dowolnej gminy lub w postaci dokumentu elektronicznego skierowanego do organu dowolnej gminy.
 8. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku i odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
 9. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 10. Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w której został złożony wniosek.
 11. Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny.
 12. Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba, rodzic albo kurator.
 13. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.
 14. Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:
  • zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym – wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • zmiany wizerunek twarzy posiadacz dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby- wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • z powodu upływu terminu ważności dowodu osobistego – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu jego ważności,
  • unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym- wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego – wniosek należy złożyć niezwłocznie

Uwaga! Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, uszkodzeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego;
 3. po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, licząc od daty zaistnienia zmiany;
 4. z dniem upływu ważności dowodu osobistego;
 5. z dniem unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
 6. z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

Informacje uzupełniające

Tu sprawdzisz jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu:

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

 • Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego.

Karze ograniczenia wolności albo karze grzywny podlega każdy kto:

 • uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
 • zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
 • nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskie

Termin realizacji

 • 30 dni