Wymagane dokumenty:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną na jednolitym jasnym tle,
  z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, źrenice, brwi i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 2. W przypadku, gdy organ gminy ma wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której dowód ma być wydany może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Do wglądu: dotychczasowy dowód osobisty, jeżeli Wnioskodawca wcześniej posiadał.
  W przypadku braku dowodu lub upływu terminu ważności dowodu – ważny paszport. Jeżeli wnioskodawca nie posiada żadnych z ww. dokumentów do wglądu należy przedłożyć inny dokument zawierający fotografię (np. legitymację szkolną).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • w dowolnym urzędzie gminy na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego
 • elektronicznie przy użyciu usługi udostępnionej przez właściwego ministra (dot. dzieci do lat 12).

Ponadto Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego (12-18 lat), niezawierającego odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi udostępnionej przez właściwego ministra. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego (obecność Wnioskodawcy oraz dziecka).

Opłaty:

Nie pobiera się opłat za wydanie dowodu osobistego.

Koszt wykonania zdjęcia obciąża wnioskodawcę.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:  

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, wejście B, pokój nr 20, tel. 44 719 59 55

Godziny urzędowania (dni robocze):

poniedziałek:     8.00 –16.00
wtorek:                8.00 – 17.00
środa-czwartek: 8.00 – 16:00
piątek:                  8.00 – 15.00

Tryb odwoławczy:

Odwołanie przysługuje wyłącznie w przypadku odmowy wydania dowodu – odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rokiciny w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 1. 10-12a, art. 23-32 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t j. Dz. U. z 2022, poz. 671 ze zm.);
 2. 3 – § 6, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. Z 2023, poz. 2798).

Uwagi:

 1. Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 2. W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego składany jest dla osoby powyżej 5 roku życia, obowiązkowe jest osobiste stawiennictwo małoletniego wraz z jednym
  z rodziców lub opiekunem prawnym. Rodzic musi posiadać ważny dowód osobisty lub ważny paszport do wglądu. E-dowód może odebrać także rodzic nie będący Wnioskodawcą (dot. wniosku złożonego po 4 marca 2019 r.).
 3. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności, a dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
 4. Do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i spełniała powyższe wymogi.
 5. Jeżeli do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczeń przytoczonych powyżej, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

Od 4.03.2019 r. obowiązują e-dowody posiadające warstwę graficzną oraz warstwę elektroniczną. Posiadacz dowodu powyżej 13 r.ż. dowodu osobistego przy odbiorze otrzyma dokument z numerem PUK służący do odblokowania e-dowodu w przypadku jego zablokowania poprzez błędne wpisanie kodu PIN (dokument będzie można odebrać także w terminie późniejszym).

Od 07.11.2021 r. wydawane są dowody osobiste zawierające podpis posiadacza dowodu osobistego oraz drugą cechę biometryczną – odciski palców.

Od 29.12.2023 r. nie składa się wniosku o wydanie dowodu osobistego na piśmie utrwalonym
w postaci papierowej.