Wymagane dokumenty:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną na jednolitym jasnym tle,
  z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, źrenice, brwi i przedstawiającą osobę w pozycji  frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 2. W przypadku, gdy organ gminy ma wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której dowód ma być wydany może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa
 3. Do wglądu: dotychczasowy dowód osobisty, jeżeli Wnioskodawca wcześniej posiadał.

W przypadku braku dowodu lub upływu terminu ważności dowodu –  ważny paszport. Jeżeli wnioskodawca nie posiada żadnych z  ww. dokumentów do wglądu należy przedłożyć inny dokument zawierający fotografię (np. legitymacja szkolna, prawo jazdy).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • w dowolnym urzędzie gminy na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego,
 • elektronicznie, za pomocą usługi udostępnionej przez właściwego ministra niezawierającego odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców.  W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz złożenia odcisków palców.

Opłaty:

Nie pobiera się opłat za wydanie dowodu osobistego.

Koszt wykonania zdjęcia obciąża wnioskodawcę.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:  

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, wejście B, pokój nr 20, tel. 44 719 59 55

Godziny urzędowania (dni robocze):

poniedziałek:     8.00 –16.00
wtorek:                8.00 – 17.00
środa-czwartek: 8.00 – 16:00
piątek:                  8.00 – 15.00

Tryb odwoławczy:

Odwołanie przysługuje wyłącznie w przypadku odmowy wydania dowodu – odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rokiciny w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • 10-12a, art. 23-32 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t j. Dz. U. z 2022, poz. 671 ze zm.);
 • 3 – § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023, poz. 2798).

Uwagi:

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 2. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Odbiór dowodu następuję po uzyskaniu pełnoletności.
 3. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie
  o niepełnosprawności, a dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
 4. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek o wydanie dowodu składa opiekun prawny lub kurator.
 5. Wniosek może być przyjęty w miejscu pobytu osoby w wyjątkowych sytuacjach określonych w art. 26 ustawy (choroba, niepełnosprawność, inna niedająca się pokonać przeszkoda)- wówczas należy skontaktować się z mobilną stacją.
 • Od 4.03.2019 r. zostają wprowadzone e-dowody posiadające warstwę graficzną oraz warstwę elektroniczną. Posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze otrzyma dokument
  z numerem PUK służący do odblokowania e-dowodu w przypadku jego zablokowania poprzez błędne wpisanie kodu PIN (dokument będzie można odebrać także w terminie późniejszym).
 • Od 07.11.2021 r. wydawane są dowody osobiste zawierające podpis posiadacza dowodu osobistego oraz  drugą cechę biometryczną – odciski palców.
 • Od 29.12.2023 r. nie składa się wniosków o wydanie dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.