Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 332 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 poz. 31)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U z 2019 r. poz. 400).

Miejsce załatwienia sprawy

 • Urząd Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny; pokój 20 – Referat Spraw Obywatelskich tel. 44 719 5009

Sposób załatwienia sprawy

1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wniosek składa się w postaci papierowej w siedzibie organu dowolnej gminy lub w postaci dokumentu elektronicznego skierowanego do organu dowolnej gminy.
4. Wniosek o wydanie dowodu składa się osobiście.
5. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku i odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
6. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
7. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
8. W przypadku osoby, chorej, niepełnosprawnej, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru. Pełnomocnika może również ustanowić w przypadku, kiedy wniosek został złożony w organie gminy, a wnioskodawca nie może odebrać osobiście dowodu osobistego z uwagi na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
9. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.
10. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Pod tym adresem można sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odebrania: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku

 •  zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 •  zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby -wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 •  upływu terminu ważności dowodu osobistego – wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.
 •  unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
 •  żądania wymiany dowodu osobistego:
  – na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
  -w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
  – uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego,
  – ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

Uwaga!
Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.

 • z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia, a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
 • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, licząc od daty zaistnienia zmiany,
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
 • z chwilą unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
 •  na podstawie żądania wymiany dowodu osobistego:
 • na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
 • na dowód, w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
 • uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego,
 • z powodu ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

Informacje uzupełniające

 •  Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ( w przyszłości będzie możliwe podpisywanie także podpisem osobistym).
 • Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl >>> https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/%20najnowsze-uslugi-centralne-2/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-2
  lub na stronie – www.obywatel.gov.pl >>> https://obywatel.gov.pl/meldunek/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet
 • Fotografia załączana do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
  Tu sprawdzisz jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu:
  https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
 • Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku w postaci papierowej.

Karze ograniczenia wolności albo karze grzywny podlega każdy kto:

 • uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
 • zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
 • nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego.

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej (może być wygenerowany w urzędzie w trakcie realizacji zadania) lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP,
2.Jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, o dobrej ostrości oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącej na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do druku. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 •  Do wniosku składanego w postaci dokumentu elektronicznego załącza się plik z fotografią o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm spełniającą ww. wymogi
 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów

3.Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa, ważny paszport lub inny dokument z zamieszczoną fotografią, stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego.
4.W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych we wniosku lub niezgodności dotyczącej obywatelstwa na żądanie organu gminy, do wniosku dołącza się skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, wymaga jej obecności (wyjątek stanowią dzieci poniżej 5 roku życia). Dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne przy składaniu wniosku.
 • Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się niezwłocznie, osobiście w urzędzie dowolnej gminy / miasta, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat, dowód osobisty wydany pozostałym osobom jest ważny przez okres 10 lat.
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy / miasta, w którym został złożony wniosek.
 • Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
 • Jeżeli wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka złożył jeden z rodziców, drugi może odebrać dowód.

Opłaty:

 • Nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego 29 maja 2023 11:28 434 KB 49