Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 332 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz.31);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U z 2019 r. poz. 400).

Miejsce załatwienia sprawy

 • Urząd Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny; pokój 20 – Referat Spraw Obywatelskich, tel. 44 719 5009

Sposób załatwienia sprawy

 • 1. Posiadacz dowodu osobistego, który powiadomił organ uprawniony do prowadzenia dochodzeń (prokuratura, policja) o nieuprawnionym wykorzystaniu jego danych osobowych może zgłosić osobiście ten fakt w urzędzie gminy w celu unieważnienia dowodu osobistego.
 • 2. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych dokonuje się w formie pisemnej w dowolnym organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego przekazanego do organu gminy, który wydał dowód osobisty.
 • 3. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny, kurator lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
 • 4. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Informacje uzupełniające

 • Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 • Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dowodu jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP –
  https://www.gov.pl/web/gov/zglos-nieuprawnione-wykorzystanie-danych-osobowych-dziecka-lub-innej-osoby-kradziez-tozsamosci–uniewaznij-dowod
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
 • Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub podopiecznego jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP
  https://www.gov.pl/web/gov/zglos-nieuprawnione-wykorzystanie-danych-osobowych-dziecka-lub-innej-osoby-kradziez-tozsamosci–uniewaznij-dowod
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Wymagane dokumenty

 •  Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
 • Potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia (prokuratura, policja) o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ (w przypadku dokumentu elektronicznego – jego odwzorowanie cyfrowe) albo
 • Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzająca naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego (w przypadku dokumentu elektronicznego – jego odwzorowanie cyfrowe)
 • Orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora – w przypadku zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych podopiecznego (do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego – jego odwzorowanie cyfrowe)
 • Pełnomocnictwo szczególne – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego – jego odwzorowanie cyfrowe)
 • Dowód osobisty osoby, której zgłoszenie dotyczy
 • Dowód osobisty lub ważny paszport pełnomocnika

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych 23 listopada 2021 20:13 313 KB 206