Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397     ze zm.)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2294 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1984),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. 2018 poz. 253)

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
 2. O nadanie numeru PESEL z urzędu występują:
  • Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia – w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonych na terytorium RP,
  • Organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy – w stosunku do obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem dzieci wskazanych powyżej,
  • Organ wydający polski dokument tożsamości – w stosunku do obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości,
  • Organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy – w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w powyższych punktach.
 3. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL od osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL jest organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, organ właściwy dla siedziby pracodawcy w razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
 4. Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia o jego nadaniu lub zmianie odpowiednio osobę, której nadano lub zmieniono numer PESEL, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub inną osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę – niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nadaniu lub zmianie numeru PESEL. Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL jest przekazywane, w zależności od żądania osoby, w postaci papierowej albo elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce załatwienia

 • Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska nr 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20,wejście „B”,  tel. (44) 719-50-09

Opłaty

 • Nadanie nr  PESEL jest bezpłatne.
 • Skarbowa za pełnomocnictwo – 17zł
 • Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
 • Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Wymagane dokumenty

 • Dokument tożsamości
 • W przypadkach innych niż zameldowanie i ubieganie się o polski dokument tożsamości należy przedłożyć wypełniony wniosek zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL
 • Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika