Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj.  Dz. U. z 2019r., poz. 1397 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984)

Miejsce załatwienia sprawy:

  Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska nr 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20,wejście „B”,  tel. (44) 719-50-09

Sposób załatwienia sprawy

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się — wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL.

Jeśli zameldujesz się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni — dostaniesz numer PESEL z urzędu.

Jeśli nie możesz zameldować się, a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL — złóż wniosek.                                                                                  Pamiętaj!   We wniosku wpisz faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL — powinien wskazać ci również podstawę prawną.

Gdzie dostać numer PESEL

  • w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania (tam gdzie jesteś albo chcesz się zameldować),
  • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba twojego pracodawcy — jeśli nie możesz się zameldować,
  • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) — jeśli nie pracujesz albo twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Informacje uzupełniające

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL — dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki — dostaniesz wiadomość, żeby je uzupełnić. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku,  jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych

OPŁATY

Nadanie nr  PESEL jest bezpłatne.

Skarbowa za pełnomocnictwo    17 zł

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL
  • Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika