Miejsce

 • Urząd Gminy w Rokicinach
 • Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Numer pokoju: 27
 • Nr telefonu: 44-719-59-49
 • W godzinach:
  poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00
  wtorek 8.00-17.00
  piątek  8.00-15.00
 • e-mail: ug@rokiciny.net

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca1985r. o drogach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • Uchwała Nr XXXVIII/213/17 Rady Gminy Rokiciny z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rokiciny na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 5614)
 • Uchwała Nr XIII/128/19 Rady Gminy Rokiciny z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rokiciny na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 494)

Opis

Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się m.in. lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie, dotyczy m.in. prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  – Mapa sytuacyjno-wysokościowa w 2 egz. (skala 1:500 lub 1:1000) obejmującą teren działki wraz
  z zagospodarowaniem działek sąsiednich (z zaznaczoną kolorem projektowaną lokalizacją w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych oraz o zezwolenie na umieszczenie w tym pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego z wyszczególnieniem rodzaju elementu zajętego pasa drogowego (jezdnia, pobocze itp.) oraz przebiegiem i lokalizacją urządzeń obcych;
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, określający sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty

Brak opłat za wydanie decyzji zezwalającej na lokalizacje w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi pobierane są zgodnie z wysokością stawek określonymi w Uchwale Nr XXXVIII/213/17 Rady Gminy Rokiciny z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rokiciny na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg zmienionej Uchwałą Nr XIII/128/19 Rady Gminy Rokiciny z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rokiciny na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg

Czas załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – w terminie do 65 dni
 • Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej – w terminie do 45 dni
 • Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenie w tym pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi – w terminie do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego nr 19, za pośrednictwem Wójta Gminy Rokiciny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Oświadczenie 22 stycznia 2021 16:15 253 KB 319
pdf Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia w nim urządzenia 22 stycznia 2021 16:15 248 KB 292
doc Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogowym 22 stycznia 2021 16:15 16 KB 363