tablica sołectwo

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr XXXII/437/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. udzielił Gminie Rokiciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Sołectwa: Łaznówek, Maksymilianów, Nowe Chrusty, Popielawy otrzymały dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej, zgodnie z umowami z Województwem Łódzkim z dnia 12 lipca 2021 r., zrealizowane zostaną następujące projekty:

  • Zakup ubrań specjalnych dla OSP Janków
  • Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Maksymilianowie
  • Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach
  • Doposażenie i remont pomieszczeń „Lokalnej Pracowni Aktywności” mieszczącej się
    w budynku gminnym byłego gimnazjum w Popielawach.