Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 116302E w m. Mikołajów – Etap I od km 0+000,00 do km 1+000,00

W ramach zadania zostanie wykonana nakładka bitumiczna na jezdni o szerokości 4,50 mb po sfrezowaniu dotychczasowej starej i zniszczonej nawierzchni jezdni,
– odtworzone zostaną obustronne pobocza drogi o szerokości 0,75 mb,
– wykonane zostanie odmulenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych celem prawidłowego odwodnienia drogi,

Łączna wartość zadania 812 157,32 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania na roboty budowlane – 446 686,00 zł  (55 %)

Wykonawca – COLAS Polska Sp. z o. o.