FUNDACJA INKUBATOR ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODZI NA START” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 .

CELEM PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia 80 osobom bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo (40 kobiet i 40 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, w tym osobom, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz z niepełnosprawnościami, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., zamieszkałym/uczącym się na obszarze województwa łódzkiego, w okresie 01.03.2021-30.06.2023.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają łącznie następujące kryteria:

* zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego,
* są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub biernymi zawodowo,
* są w wieku 18-29 lat,
* utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19.
FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:
* WSPARCIE SZKOLENIOWE REALIZOWANE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: szkolenie pn. „ABC BIZNESU” dla 80 uczestników projektu (grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne);__
* POMOC EKSPERTA DOTACYJNEGO dla 80 osób (7 godz./osobę): pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego;__
* WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: dla 80 uczestników projektu w wysokości 23050,00 zł/osobę; __
* FAKULTATYWNE FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE: dla 80 uczestników projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2800 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.__

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „MŁODZI NA START” oraz formularz rekrutacyjny są do pobrania na stronie internetowej projektu WWW.MLODZINASTART.INKUBATOR.ORG.PL [1] oraz w siedzibie Biura projektu.
Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz.
8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks.
Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres MLODZINASTART@INKUBATOR.ORG.PL.)
DANE TELEADRESOWE BIURA PROJEKTU – Fundacja Inkubator, ul. ks.
Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),
tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: mlodzinastart@inkubator.org.pl