W dniach od 19 lipca 2021 do 6 sierpnia 2021 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41, w godzinach od 8:30 do 14:00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego, dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Rokicinv, Kolonia Rokicinv, Łaznów, Kolonia Łaznów, gmina Rokiciny.

Dokumentacja tego operatu, składająca się z rejestru gruntów, kartotek budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych, które zostaną odnotowane w protokole.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych i ma na celu między innymi ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości na tym etapie postępowania.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji, zatwierdzenia operatu opisowo kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w Urzędzie Gminy w Rokicinach, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożeniem, a także ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowanym i trwającym stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zasadami przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, wszystkie osoby zainteresowane wglądem do projektu operatu opisowo-kartograficznego są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia godziny spotkania, pod numerem 574 259 757.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Pismo 6 lipca 2021 22:21 246 KB 238