Informacja podatki

Od 20 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia nie zapłacisz podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami poniesiesz większe koszty:

  • opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 ZŁOTYCH (oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego)
  • wydatki egzekucyjne
  • opłatę egzekucyjną od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych Urzędowi (w wysokości 5% lub 10%)
  • opłatę za czynności egzekucyjne

Zgodnie z art. 168d § 3 pktl lit. a, na zobowiązanego, który nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, może być nałożona kara pieniężna do wysokości 3 800 zł.