Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Rokiciny informuje, że zostanie przeprowadzone postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Obecnie obowiązuje umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rokiciny do 30.06.2022 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin do dnia 10 marca 2022 r. na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów

komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel wskazuje gminną jednostkę

organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust.

1 pkt 2, oraz dołącza do świadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć wójtowi pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.

obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, świetlice oraz obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe (warsztaty, biura, sklepy, salony fryzjerskie i kosmetyczne, pensjonaty itp.)

W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy zostali objęci systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie uchwały Nr XXll/146/12 Rady Gminy Rokiciny z dnia 28 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rokiciny, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i złożonych deklaracji, objęci systemem przez gminę pozostają objęci tym systemem obligatoryjnie, chyba że złożą oświadczenie o wyłączeniu z systemu, o jakim mowa w pkt 2 we wskazanym terminie.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie www.rokiciny.net oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokicinach.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU 28 grudnia 2021 20:01 20 KB 229
pdf Pismo 28 grudnia 2021 20:01 684 KB 218