Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. : „EKO – EDUKACJA – Kampania edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gminy Rokiciny”

Ogólna wartość zadania: 45.990,30 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 21.100,00 zł

Zadanie pn. „EKO – EDUKACJA – Kampania edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gminy Rokiciny” skierowane zostało do wszystkich mieszkańców Gminy Rokiciny. Jego głównym celem było zagłębienie wiedzy wśród mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrona środowiska i wdrożenie dobrych praktyk postępowania z odpadami, ale także dbanie o środowisko naturalne, jego różnorodność biologiczną i czyste powietrze. W ramach zadania został stworzony film dla mieszkańców gminy, który obejmował zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i niskiej emisji. Dla najmłodszych mieszkańców stworzono bajkę edukacyjną z zakresu niskiej emisji.

W dniach od 30.09.2021r. do 05.10.2021r. Gmina Rokiciny realizowała konkurs ekologiczny w formie testu pn. „Bądź EKOlogiczny”. Każdy uczestnik za 3 poprawnie udzielone odpowiedzi otrzymywał nagrodę w postaci wiszącej zgniatarki do butelek i puszek.

W dniach od 4 do 5 października 2021 roku w ramach przedmiotowego zadania firma „ABRYS”  Spółka z o.o. z Poznania w ramach zawartej umowy z Gminą Rokiciny przeprowadziła 15 prelekcji i 18 edukacyjnych przedstawień warsztatowych o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Rokiciny. Prelekcje przeprowadzone zostały w klasach IV-VIII szkół podstawowych, natomiast w klasach I-III szkół podstawowych oraz w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych  przeprowadzono edukacyjne przedstawienia warsztatowe. Po zakończeniu prelekcji w klasach IV-VIII  i przedstawień warsztatowych w klasach I-III szkół podstawowych przeprowadzone zostały  konkursy ekologiczne  pn. „Zadbajmy wspólnie o nasze powietrze i klimat”.

Celem głównym  Konkursu oraz całej kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej  było:

Uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej na problemy ochrony środowiska naturalnego, a szczególnie niskiej emisji,  przyczyn złej jakości powietrza, szkodliwości spalania odpadów,  wpływu spalania odpadów na zdrowie ludzkie,   właściwej segregacji odpadów i  pogłębienie wiedzy w tym zakresie oraz sprawdzenie wiedzy zdobytej w prelekcjach i edukacyjnych przedstawieniach warsztatowych.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl