Konkurs dedykowany w ramach B+R, dla przedsiębiorstw realizujących swoją działalność na terenie woj. Łódzkiego. Zgłoś się do nas już dziś!

Kto może składać wnioski?
– przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie, duże
– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
– przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
– przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.
Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Elementem projektu nie może być wdrożenie wyników prac B+R.

Procent dofinansowania projektu
Max % dofinansowania:
Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.
Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.
Prace przedwdrożeniowe: do 50%.
Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa wynosi do 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 28 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych 00/100).

Nasza firma podejmuje współpracę na zasadzie success fee.

Izabela – Ekspert ds. dotacji 789 407 561

Marek – Ekspert ds. dotacji 666 653 577