Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach informuje, iż uzyskał dofinansowanie na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 288864,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparciem asystentów w naszej gminie zostanie otoczonych 7 osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta.

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 r.