Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program skierowany jest: do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Kto może zostać asystentem?

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Kto nie może zostać asystentem?

Asystentem nie może być członek rodziny osoby niepełnosprawnej. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznaje się: rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Na czym będą polegały usługi asystenta?

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • załatwianiu spraw urzędowych
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino itp.)
 • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

Kiedy asystent może świadczyć usługi?

Usługi asystenta będą realizowane do 31 grudnia 2022 r.

Czas trwania usług asystenta: usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jaki jest limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu?

Planowany limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla:
 1. a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. b) dzieci do lat 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi asystenta:

Usługi asystenta przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.  O zakwalifikowaniu się do programu decyduje posiadanie odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kolejność zgłoszeń. Pracownicy GOPS w Rokicinach będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.