– Filip Stawiany

Herb Gminy Rokiciny

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rokiciny,

Gmina Rokiciny w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” poszukuje chętnych mieszkańców naszej Gminy do udziału w 2 części zadania polegającego na dostawie i montażu kotłów na biomasę (pellet) z terminem realizacji w 2023 roku. Wszyscy chętni zostaną wpisani na listę rezerwową i będą brani pod uwagę w przypadku rezygnacji osób aktualnie biorących udział w tym projekcie.

Szczegółowych informacji udziela:

Referat Inwestycji

Zamówień Publicznych

i Gospodarki Komunalnej

tel. 44 719 50 10 wew. 75 lub 52

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr XLVI /558/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. udzielił Gminie Rokiciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach.

Sołectwo Rokiciny otrzymało dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej, zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dnia 6 września 2022 zrealizowany zostanie projekt pn. „Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla świetlicy wiejskiej położonej w Rokicinach 65”.

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr XLVI /558/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. udzielił Gminie Rokiciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach.

Sołectwo Kolonia Łaznów otrzymało dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej,  zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dnia 16 sierpnia 2022 zrealizowany zostanie projekt pn. „Ogrodzenie działki w sołectwie Kolonia Łaznów” w ramach którego zostanie wykonane ogrodzenie działki gminnej nr 300 w Kolonii Łaznów.

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr XLVI /558/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. udzielił Gminie Rokiciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach.

Sołectwo Cisów otrzymało dofinansowanie w wysokości 11 600,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej,  zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dnia 1 sierpnia 2022 zrealizowany zostanie projekt pn. „Sołectwo na plus” w ramach którego zostaną zakupione

ubrania bojowe i galowe dla OSP Łaznowska Wola.

Back to top