polski
Piątek, 05 czerwca 2020 r. Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Informacje dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  lub poza miejscem sprzedaży reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (aktualna podstawa prawna: Dz. U. z 2016 roku poz. 487).

Do wniosku o wydanie zezwolenia zgodnie z art. 18.1. ust. 6 cytowanej ustawy należy dołączyć następujące dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym  lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu zgodnie z art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego, Dz. U.  z 2016 r. poz. 23):
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
posiadanie zezwolenia, wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia, zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową  napojów alkoholowych, w terminach do  dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń, posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży, wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym    w zezwoleniu, zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia w wysokości (art. 111 ust. 2):
525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (art.111 ust. 8).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ma ustawowy obowiązek:
złożenia do 31 stycznia, każdego roku obowiązywania zezwolenia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111  ust. 4), dokonania na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja   i 30 września danego roku kalendarzowego (art. 111 ust. 7).

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu bez względu  na przyczynę uchybienia terminu.
Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady uległy zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia  wymienionych wyżej obowiązków w późniejszych terminach. I tak:
1. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych      w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu czyli od 31 stycznia danego roku, pod warunkiem, że jednocześnie dokona opłaty w wysokości 30 % podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
2. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia,  31 maja i 30 września danego roku kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia     w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej opłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia wyliczonej dla danego roku.
Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w poprzednim roku, którego roczna wartość sprzedaży  nie przekroczyła ustawowych progów określonych w art.111 ust. 5, będzie zobowiązany  wpłacić 30% opłaty podstawowej dla danego rodzaju zezwolenia.
Natomiast, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, którego roczna wartość  przekroczyła ustawowe progi, będzie zobowiązany wpłacić 30 % opłaty podwyższonej określonej w art.111 ust. 5 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia (art. 18.1 ust. 8).
W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy  o wychowaniu  w trzeźwości o przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz.U. 2016 poz.487)
Powyższe oświadczenia należy składać na Biuro Podawcze Urzędu Gminy  w Rokicinach wejście „C”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 719 5009.
Do pobrania druk oświadczenia

03-01-2017
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30